Dầu giảm sau khi Trung Quốc giải phóng dự trữ dầu ...